×
Máte zájem o informace?

Chcete vědět více o naší aktuální nabídce? Použijte náš formulář nebo kontaktujte e-mail info@plnimesny.eu.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky projetu plnimesny.eu

Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami zprostředkování a poskytování služeb pana Antonína Grůzy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách www.plnimesny.eu, čímž je umožněno všem smluvním stranám jejich uložení či kopírování.

1. Úvodní ustanovení

1.1

Antonín Grůza vydává v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“), jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi:

Antonín Grůza
se sídlem Masarykovo nám.183/5, 693 01 Hustopeče
IČ: 61418803, DIČ: CZ7608014062
Bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka
číslo účtu: 670100-2201636741/6210
SWIFT: BREXCZPP
IBAN: CZ23 6210 6701 0022 0163 6741
zapsaná v na odboru Obecního živnostenského úřadu v Hustopečích
živnostník není plátce DPH
(dále jen jako „Poskytovatel“) na straně jedné

a

Objednatelem
(dále jen jako „Objednatel“) na straně druhé

a

popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena a která s ní projevila souhlas
(dále jen jako „Příjemce“) na straně třetí

1.2

Poskytovatel zajišťuje a zprostředkovává účast na různých akcích a aktivitách popsaných v nabídce Poskytovatele (dále jen jako „služba“ nebo „služby“) pro Objednatele, popř. Příjemce, na základě nákupu služby u Poskytovatele. Poskytovatel působí na českém trhu jako živnostník. Vzhledem k právnímu řádu České republiky se v těchto obchodních podmínkách rozlišuje Objednatel, který je tzv. spotřebitelem a Objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3

Tyto obchodní podmínky upravují taktéž pravidla pro vystavení a využívání tzv. na zážitek splnění snu (dále jen jako „Poukaz na splnění snu“).

1.4

Objednáním služby, jakož i objednáním Poukazu na zážitek splnění snu. Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 

1.5

Elektronická objednávka služeb představuje návrh Objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí služby specifikované v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) ze strany Poskytovatele vzniká smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, tj. Příjemce, stává se Příjemce oprávněnou osobou z uzavřené smlouvy okamžikem, kdy Příjemce projeví se smlouvou souhlas. Dokud Příjemce neprojeví se smlouvou souhlas, platí smlouva jen mezi Poskytovatelem a Objednatelem; do té doby má právo na plnění z uzavřené smlouvy Objednatel (totéž platí, pokud Příjemce souhlas se smlouvou odepře).

1.6

Elektronická objednávka na zakoupení Poukazu na zážitek splnění snu představuje návrh Objednatele na uzavření smlouvy o koupi Poukazu na zážitek splnění snu (dále jen jako „kupní smlouva“) specifikovaného v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) ze strany Poskytovatele vzniká smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

1.7

Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky (a to i objednávky na zakoupení Poukazu na zážitek splnění snu) a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy včetně kupní smlouvy.
 

1.8

Příjemce projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami projevením souhlasu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby. Projevit souhlas s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby a těmito obchodními podmínkami lze jak výslovně, tak konkludentně (souhlas se smlouvou o poskytnutí služby a s těmito obchodními podmínkami projevuje Příjemce například i tím, že použije vystavený Poukaz na zážitek splnění snu za účelem čerpání služby nebo požádá o výměnu za jiný z nabídky (bronzový, stříbrný, zlatý či platinový sen nebo požádá o prodloužení platnosti Poukazu na splnění snu).

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem je závazek Poskytovatele zajistit dodání objednaných služeb a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí těchto služeb cenu uvedenou u nabídky těchto služeb. Objednatel se dále zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu za doplňkové služby a dopravu podle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele.


2.2

Objednávka služeb zaslaná Poskytovateli elektronicky přes web www.plnimesny.eu představuje návrh Objednatele na odebrání služeb specifikovaných v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených.

3. Poukaz na zážitek splnění snu

3.1

Objednatel je oprávněn elektronicky objednat u Poskytovatele zakoupení Poukazu na zážitek splnění snu. Objednatel je oprávněn zvolit kteroukoliv z hodnot Poukazu uvedených na webových stránkách Poskytovatele. Hodnoty Poukazu uvedené na webových stránkách Poskytovatele představují kupní cenu, za kterou je možné jednotlivé Poukazy na zážitky splnění snu u Poskytovatele koupit.

3.2

Poukaz na zážitek splnění snu, musí obsahovat minimálně následující údaje: kontrolní kód Poukazu na zážitek splnění snu, hodnota Poukazu na zážitek splnění snu v korunách českých na území Česka, v eurech na zbytku EU, doba platnosti Poukazu na zážitek splnění snu. Základní rozdělení snu na: Bronzový, Stříbrný, Zlatý a Platinový.

3.3

Doba platnosti Poukazu na zážitek splnění snu je 6 měsíců od data vystavení Poukazu na zážitek splnění snu bronzový, stříbrný (Bronze, Silver).  Pouze platnost Poukazu na zážitek splnění snu zlatý (Gold) a platinový (Platinum) je 12 měsíců od data vystavení Poukazu na zážitek splnění snů.

Za datum vystavení Poukazu na zážitek splnění snu je považován den, kdy Poskytovatel obdrží od Objednatele v souladu s čl. 4 odst. 4.6 těchto obchodních podmínek celou platbu za zakoupení Poukazu na zážitek splnění snu.

3.4

V případě Poukazu na zážitek splnění snu se přiměřeně použijí ustanovení čl. 4 těchto obchodních podmínek a ustanovení vztahující se na Poukaz na zážitek splnění snu.

4. Platební podmínky

4.1

Poskytovatel je povinen po akceptaci objednávky Objednatele vystavit bez zbytečného odkladu Objednateli výzvu k platbě a zaslat ji pomocí elektronické pošty na email Objednatele, který je Objednatel povinen uvést v objednávce služby. Objednatel je oprávněn zvolit mezi alternativami platby uvedených na webových stránkách Poskytovatele. Objednatel nese veškeré náklady na provedené platby (např. platbu za přeshraniční transakci).

4.2

V případě, že Objednatel služby chce zaplatit cenu služby nebo její část prostřednictvím Poukazu na zážitek splnění snu, je Objednatel povinen v objednávce služby vždy uvést kód Poukazu a kontrolní kód Poukazu na zážitek splnění snu, který je na něm uveden.

4.3

Výzva k platbě uvedená v čl. 4 odst. 4.1 těchto obchodních podmínek není Objednateli zasílána v případě, že Objednatel má Poukaz na zážitek splnění snu, jehož hodnota je vyšší, než je cena objednané služby (včetně případného poplatku za balné a poštovné, či dopravu kurýrem, pokud si Objednatel zvolí v objednávce služby dodání Poukazu na zážitek splnění snu poštou či kurýrem). V tomto případě Poskytovatel sníží hodnotu Poukazu na zážitek splnění snu Objednatele o cenu objednané služby (včetně případného poplatku za balné a poštovné, či dopravu kurýrem, pokud si Objednatel zvolí v objednávce služby dodání Poukazu na zážitek splnění snu poštou či kurýrem). Zbývající hodnota Poukazu na zážitek splnění snu může být Objednatelem využita při další objednávce služby u Poskytovatele, a to až do vyčerpání hodnoty Poukazu na zážitek splnění snu nebo do uplynutí doby platnosti Poukazu na zážitek splnění snu.

4.4

V případě, že Objednatel má Poukaz na zážitek splnění snu, jehož hodnota je nižší, než je cena objednané služby (včetně případného poplatku za balné a poštovné, či dopravu kurýrem, pokud si Objednatel zvolí v objednávce služby dodání Poukazu na zážitek splnění snu poštou či kurýrem), vystaví Poskytovatel bez zbytečného odkladu po akceptaci objednávky Objednatele výzvu k platbě, tj. výzvu k zaplacení částky, která je rozdílem ceny objednané služby (včetně případného poplatku za balné a poštovné, či dopravu kurýrem, pokud si Objednatel zvolí v objednávce služby dodání Poukazu na zážitek splnění snu poštou či kurýrem) a hodnoty Poukazu na zážitek splnění snu Objednatele. Slevy se vždy počítají až z tohoto rozdílu – tedy výsledné ceny k platbě.

4.5

Objednatel je povinen zaplatit cenu služby v termínu splatnosti, který je uveden ve výzvě k platbě na webu www.plnimesny.eu. Po zaplacení celé kupní ceny Poukazu na zážitek splnění snu nebo po zaplacení celé objednané služby, včetně případného poplatku za balné a poštovné, či dopravu, je Poskytovatel povinen dodat Objednateli Poukaz na zážitek splnění snu nebo Poukaz na zážitek splnění snu, který opravňuje objednanou službu využít (dále jen „Poukaz na zážitek splnění snu“).

4.6

Za den zaplacení objednané služby je považován den připsání celé platby ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele, který je uveden shora. Je-li celá cena objednané služby hrazena prostřednictvím Poukazu na zážitek splnění snu (viz čl. 4 odst. 4.2 těchto obchodních podmínek), je za den zaplacení objednané služby považován den doručení objednávky služby Poskytovateli. Je-li pouze část objednané služby hrazena prostřednictvím Poukazu na zážitek splnění snu (viz čl. 4 odst. 4.3 těchto obchodních podmínek), je za den zaplacení objednané služby považován den, kdy bude zbývající cena služby připsána ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele, který je uveden shora.

4.7

V případě, že Objednatel požaduje doručení Poukazu na zážitek splnění snu nebo Poukazu na zážitek splnění snu do zahraničí prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně kurýrem a bude-li tento způsob doručení Poskytovatelem akceptován, bere Objednatel na vědomí, že náklady na dodání nelze stanovit předem v době odeslání Objednávky. Tyto náklady budou Objednateli sděleny před odesláním poukazu na zážitek splnění snu nebo Poukazu na zážitek splnění snu, které Poskytovatel Objednateli odešle až po úhradě plné ceny včetně nákladů na dodání.

5. Poukaz na zážitek splnění snu

5.1

Poukaz na zážitek musí obsahovat minimálně následující údaje: kontrolní kód Poukazu na zážitek splnění snu, název objednané služby (Bronzový, Stříbrný, Zlatý, Platinový sen) a dobu platnosti. Poukaz na zážitek splnění snu, který neobsahuje všechny výše uvedené náležitosti, je neplatný. Za datum vystavení poukazu je považován den, kdy je Poskytovateli v souladu s čl. 4 odst. 4.6 těchto obchodních podmínek uhrazena celá cena objednané služby.

5.2

Poukaz na zážitek splnění snu i dodatečné informace na něm uvedené mohou být Objednateli dodány v elektronické podobě (emailem) nebo v tištěné podobě, a to poštou, kurýrem. V objednávce je Objednatel povinen uvést, jakou formou má dojít k předání Poukazu na zážitek splnění snu. V případě, že si Objednatel zvolí formu zaslání poštou, či kurýrem, bude k ceně služby, jakož i ke kupní ceně Poukazu na zážitek splnění snu je připočten poplatek za balné a poštovné, či dopravu kurýrem, a to dle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách www.plnimesny.eu. 

5.3

V případě ztráty, odcizení či zničení platného tištěného Poukazu na zážitek splnění snu je Objednatel (příp. Příjemce) povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití Poukazu na zážitek splnění snu neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle předcházející věty, případně mu byla ohlášena až po čerpání služby nebo v době, kdy již nebylo možné čerpání služby neoprávněnou osobou zabránit. Objednatel (příp. Příjemce) má právo na vydání nového platného Poukazu na zážitek splnění snu, za ten jehož ztráta, odcizení či zničení bylo Poskytovateli řádně a včas písemně ohlášeno tak, jak je uvedeno výše v tomto odstavci 5.4. Vydání nového Poukazu na zážitek splnění snu je zpoplatněno částkou podle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.plnimesny.eu.

5.4

Závazek Poskytovatele dodat Objednateli Poukaz na zážitek splnění snu, tyto obchodní podmínky a dodatečné informace je splněn jejich doručením do místa dodání. Místem dodání je místo takto uvedené Objednatelem v jeho objednávce. Za doručení Poukazu na zážitek splnění snu Objednateli se považuje jejich převzetí Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Poskytovatel neodpovídá za převzetí zásilky obsahující Poukazu na zážitek splnění snu v místě dodání neoprávněnou osobou. Objednatel je povinen svým podpisem potvrdit převzetí Poukazu na zážitek splnění snu, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací od dopravce.

5.5

Doba platnosti Poukazu na zážitek splnění snu je 6 měsíců od data jeho vystavení (bronzový a stříbrný sen)
Doba platnosti Poukazu na zážitek splnění snu je 12 měsíců od data jeho vystavení (zlatý a platinový)

5.6

Poukaz na zážitek splnění snu je jednorázový a po využití služeb se stává neplatným.

5.7

Poukaz na zážitek splnění snu je volně přenosný na jinou osobu. Poukaz na zážitek splnění snu je volně přenosný na jinou osobu do chvíle rezervace termínu čerpání služby, která je prováděna již na jméno konkrétní osoby (tj. Objednatele, nebo Příjemce), přičemž převádějící Poukazu na zážitek splnění snu je povinen tuto osobu řádně informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, která byla uzavřena s Poskytovatelem, jakož i seznámit se zněním těchto obchodních podmínek.

5.8

Služba bude poskytnuta osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služby; pozdější změna této osoby je možná na základě písemné žádosti zaslané Poskytovateli, a to nejméně 7 dnů před dnem, kdy mám být služba poskytnuta. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout změnu osoby, které má být služba poskytnuta, požadovanou po rezervaci termínu čerpání služby.

5.9

Obsah Poukazu na zážitek splnění snu odpovídá situaci známé v době vydání těchto dokumentů. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět v případě potřeby změny těchto dokumentů. V případě, že změny zásadně ovlivní objednanou službu, její cenu nebo čerpání, má Objednatel nebo Příjemce právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou službu v nabídce Poskytovatele, která odpovídá původní ceně zakoupené služby, nebo má právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Žádost o změnu služby nebo odstoupení od smlouvy dle předcházející věty může učinit jen Objednatel a je nutné je zaslat Poskytovateli písemně. Toto ustanovení se uplatní jen tehdy, pokud není v jiných ustanoveních těchto obchodních podmínek uvedeno jinak.

6. Poskytnutí služeb

6.1

Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané služby dodat Objednateli Poukaz na zážitek splnění snu. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat nebo poskytnout objednané služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

6.2

Objednané služby budou poskytnuty osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služeb, a to na základě předložení platného Poukazu na zážitek splnění snu. Bez předložení platného Poukazu na zážitek splnění snu nemá žádná osoba právo na poskytnutí služby.

6.3

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem Poukazu na zážitek splnění snu a těchto obchodních podmínek. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených služeb (např. věk, zdravotní stav a tělesná způsobilost, příp. požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce u každé takové služby a dále jsou uvedeny na poukazu na zážitek. Veškerých služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko. Poskytovatel neodpovídá za případné zdravotní komplikace při čerpání služeb.

6.4

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna obstarat si všechny potřebné doklady nutné k poskytnutí služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů bude Poskytovatelem oznámen nejpozději při rezervaci termínu čerpání služeb. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

6.5

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu a čase na místo poskytnutí služby.

6.6

Osoba, která čerpá službu, odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci čerpání služby při nedodržení pokynů, se kterými byla řádně seznámena před čerpáním služby.

6.7

Poskytovatel neodpovídá za dodání služeb, které si Objednatel či Příjemce přiobjednají při realizaci Zážitku od osoby odlišné od Poskytovatele.

7. Rezervace termínu čerpání služeb a místa poskytnutí služby a stornopoplatky

7.1

Objednatel nebo Příjemce je povinen provést rezervaci termínu čerpání služby a místa poskytnutí služby s časovým předstihem tak, aby byl Poskytovatel schopen poskytnutí služby zajistit (dále jen jako „rezervace“). Rezervaci je nutné provést minimálně 14 dnů před samotným dnem čerpáním služby, pokud není uvedeno jinak na Poukazu na zážitek nebo Poskytovatel výslovně a písemně či elektronicky s kratší dobou nesouhlasí (dále jen jako „doba předstihu“). Jakmile již začala plynout doba předstihu, není Poskytovatel povinen rezervovat Objednateli (příp. Příjemci) termín čerpání služby a je v takovém případě oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a ponechat si celou již zaplacenou cenu služby.

Rezervace je závazná, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Poskytovatel na základě rezervace zašle na emailovou adresu Objednatele (příp. Příjemce) údaje nezbytné k poskytnutí služby, zejm. potvrzení termínu a místa poskytnutí služby, jakož i další doplňující či doporučující údaje (např. případná omezení, nezbytné doklady, doporučený oděv apod.). Objednatel (příp. Příjemce) je povinen potvrdit přijetí této emailové zprávy zaslané Poskytovatelem.

7.2

Rezervaci je Objednatel, nebo Příjemce povinen provést výlučně u Poskytovatele v online rezervačním systému na www.plnimesny.eu, e-mailem na info@plnimesny.eu, jinak Objednatel (příp. Příjemce) bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za řádné poskytnutí služby. Nebude-li rezervace provedena u Poskytovatele, zanikají práva Objednatele (příp. Příjemce) dle uzavřené smlouvy, zejm. právo poskytnutí služby Poskytovatelem, právo na výměnu služby a neposkytnutí služby ze strany Poskytovatele se nepovažuje za porušení smlouvy. V tomto případě rovněž Objednatel (příp. Příjemce) není oprávněn požadovat poskytnutí a sjednání pojištění pro čerpání služby, případně nárokovat pojistné plnění, jakož i reklamovat službu (zážitek splnění snu), která nebyla rezervována u Poskytovatele.

7.3

Lhůta, ve které mají Objednatel i Příjemce právo bezplatně zrušit či změnit termín rezervace, uplyne 4 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby, pokud není v Potvrzení rezervace uvedeno jinak (dále jen jako „storno lhůta“). Ve storno lhůtě mají Objednatel i Příjemce právo sjednat si náhradní termín, a to nejdéle do skončení platnosti Poukazu na zážitek. Poskytovatel se zavazuje, že sjednání náhradního termínu zajistí, pokud to bude v jeho možnostech, resp. v možnostech jeho subdodavatele. Nebude-li možné zajistit náhradní termín do doby skončení platnosti Poukazu na zážitek, nemá Objednatel (příp. Příjemce) nárok na vrácení peněz.

7.4

Požádá-li Objednatel nebo Příjemce o změnu termínu rezervace po uplynutí storno lhůty a Poskytovatel tento návrh na změnu smlouvy bude akceptovat, je v takovém případě Objednatel nebo Příjemce povinen uhradit Poskytovateli všechny náklady vynaložené Poskytovatelem v souvislosti s původní rezervací a se změnou rezervace. Mezi tyto náklady náleží i případné „stornopoplatky“ na straně subjektu, který pro Poskytovatele služby zajišťuje (tj. subdodavatele), a to bez ohledu na to, jak jsou tyto stornopoplatky ve smlouvě s tímto subjektem označeny. Nebude-li Poskytovatel akceptovat návrh na změnu smlouvy ve smyslu toho, co je uvedeno v první větě tohoto odst. 7.4 těchto obchodních podmínek, nemá Objednatel (příp. Příjemce) nárok na vrácení zaplacené ceny a Poskytovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

7.5

Provede-li Objednatel (příp. Příjemce) rezervaci ve lhůtě 3 dnů přede dnem poskytnutí služby, není oprávněn zrušit či změnit termín rezervace, pokud není výslovně uvedeno, že je storno lhůta v konkrétním případě delší (např. 6 či 14 dní). Předchozí odstavec o akceptaci změny termínu rezervace ze strany Poskytovatele platí v tomto případě obdobně.

7.6

Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží cena v plné výši, nejde-li o případ uvedený v čl. 7 odst. 7.7 těchto obchodních podmínek.

7.7

Pokud s tím Poskytovatel souhlasí a dojde-li ke změně termínu rezervace na žádost Objednatele nebo Příjemce po uplynutí storno lhůty nebo se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví k poskytnutí služby ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, a to v důsledku vyšší moci, je Objednatel nebo Příjemce povinen sjednat si s Poskytovatelem bez zbytečného odkladu náhradní termín a současně je povinen písemně doložit Poskytovateli nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá vyšší moc. Nedoloží-li Objednatel nebo Příjemce Poskytovateli skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, nebo nedojde-li mezi smluvními stranami smlouvy v případech popsaných v tomto odstavci vůbec k dohodě o změně termínu rezervace, je Poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit; totéž platí v případě, že doložení důvodů nedostavení se k poskytnutí služby bude zjevně nepravdivé či účelové, kdy toto posuzuje s konečnou platností výlučně Poskytovatel. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce zůstává celá již zaplacená cena služeb Poskytovateli.

7.8

Poskytovatel má právo zrušit termín rezervace ve lhůtě delší než 3 pracovní dny včetně před rezervovaným dnem poskytnutí služby. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta. Tato osoba se zavazuje sjednání náhradního termínu umožnit.

7.9

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 3 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li poskytovatel schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení čl. 7 odst. 7.10 těchto obchodních podmínek.

7.10

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 3 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, a to především v důsledku nepříznivého zdravotního stavu nebo vyšší moci, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín. Vyšší moc představuje nepředvídatelnou a neodvratitelnou událost (zejm. nepříznivé povětrnostní podmínky, živelná událost, Covid-19, aj.), v jejímž důsledku není možné službu poskytnout, a kterou Poskytovatel nemohl nijak ovlivnit ani ji zabránit. Zrušení či změna termínu rezervace dle tohoto odstavce nezakládá Objednateli (příp. Příjemci) nárok na prodloužení doby platnosti Poukazu na zážitek, na vrácení ceny či na slevu ze zaplacené ceny.

7.11

Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si pro poskytnutí služby doprovod osoby starší 18 let. Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout; v těchto případech platí ujednání uvedené v čl. 7 odst. 7.6 těchto obchodních podmínek. Pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak, platí, že doprovod musí službu taktéž objednat a uhradit.

8. Změna objednané služby

8.1

Objednatel (příp. Příjemce) má právo na výměnu objednané služby bez uvedení důvodů do 14 dnů včetně od data vystavení Poukazu na zážitek splnění snu. V případě, že bude cena nově vybrané služby vyšší, je Objednatel (příp. Příjemce) povinen doplatit rozdíl mezi cenou nově vybrané služby a cenou již zaplacené „staré“ služby, příp. Poskytovatel odečte tento rozdíl mezi cenou nově vybrané služby a cenou již zaplacené „staré“ služby od hodnoty Poukazu na zážitek splnění snu, který má Objednatel (příp. Příjemce). Administrativní provedení této změny je bezplatné. V případě, že bude cena nově vybrané služby nižší, má Objednatel právo na vrácení rozdílu mezi cenou již zaplacené „staré“ služby a cenou nově vybrané služby, příp. Poskytovatel přičte tento rozdíl mezi cenou již zaplacené „staré“ služby a cenou nově vybrané služby k hodnotě Poukazu na zážitek splnění snu, který má Objednatel (příp. Příjemce). Nemá-li Objednatel (příp. Příjemce) Poukaz na zážitek splnění snu, bude mu v tomto případě vygenerován.

8.2

Objednatel (příp. Příjemce) má právo na výměnu objednané služby bez uvedení důvodů ve lhůtě, která začíná běžet 15 dnem od data vystavení Poukazu na zážitek a končí nejpozději počátkem doby předstihu (viz čl. 7 odst. 7.1 těchto obchodních podmínek). V případě, že bude cena nově vybrané služby vyšší, je Objednatel (příp. Příjemce) povinen doplatit rozdíl mezi cenou nově vybrané služby a cenou již zaplacené „staré“ služby, příp. Poskytovatel odečte tento rozdíl mezi cenou nově vybrané služby a cenou již zaplacené „staré“ služby od hodnoty Poukazu na zážitek splnění snu, který má Objednatel (příp. Příjemce). Administrativní provedení této změny je bezplatné.

8.3

Objednatel (příp. Příjemce) má právo na bezplatnou výměnu objednané služby dle čl. 8 odst. 8.1 a 8.2 těchto obchodních podmínek nanejvýš jednou, a to bez ohledu na to, kdy právo na výměnu objednané služby uplatnil, resp. podle kterého ustanovení těchto obchodních podmínek právo na výměnu uplatnil. Každá další výměna objednané služby podléhá změnovému poplatku podle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.plnimesny.eu.

8.4

Výměna dle čl. 8 těchto obchodních podmínek není možná za totožnou objednanou službu, kterou chce Objednatel (příp. Příjemce) vyměnit. Totožnou službou se rozumí tatáž služba (zážitek splnění snu), kterou si Objednatel (příp. Příjemce) objednal a která je cenově shodná, případně bude cena nově vybrané totožné služby nižší, ve srovnání s dříve objednanou službou, kterou chce Objednatel (příp. Příjemce) vyměnit. Totožnou službou není tatáž služba (zážitek splnění snu), jejíž cena je vyšší než cena dříve objednané služby, kterou chce Objednatel (příp. Příjemce) vyměnit. V případě téže služby s vyšší cenou má Objednatel (příp. Příjemce) právo na výměnu objednané služby za totožnou službu dle tohoto čl. 8 těchto obchodních podmínek.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel je dále oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem). V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem) zůstává veškeré zaplacené plnění Poskytovateli.

9.2

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě zrušení poskytování služeb subdodavateli. V takovém případě má Poskytovatel povinnost informovat Objednatele (příp. Příjemce) nejpozději při rezervaci termínu. V takovém případě má Objednatel (příp. Příjemce) právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou službu v hodnotě původně sjednaných služeb, nebo má právo na odstoupení od uzavřené smlouvy a na vrácení veškerého zaplaceného plnění; má-li Objednatel (příp. Příjemce) Poukaz na zážitek splnění snu, zaplacené plnění Poskytovatel nevrací, ale toto zaplacení plnění přičte k hodnotě Poukazu na zážitek splnění snu Objednatele (příp. Příjemce). Žádost o změnu služby či vrácení poskytnutého plnění (přičtení k hodnotě Poukazu na zážitek splnění snu) je nutné zaslat Poskytovateli písemně.

9.3

Objednatel (příp. Příjemce) má právo odstoupit od uzavřené smlouvy (i) v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Poskytovatelem nebo (ii) v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

9.4

Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Využije-li Objednatel tohoto právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Objednatel může pro odstoupení od smlouvy využít formulář, který je dostupný na webových stránkách Poskytovatele, není to však jeho povinnost. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré zboží a věci (zejm. poukazy na splnění snu v tištěné podobě), které od něho obdržel. Zboží a věci musí být vráceny Poskytovateli (nikoli na dobírku) kompletní. Objednatel je povinen spolu s vráceným zbožím a věcmi vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany Objednatele, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání tohoto bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Poskytovatel je povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, Poskytovatele však není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Objednatel zboží a věci předá nebo prokáže, že zboží a věci odeslal. Jestliže Objednatel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží či věci, který Poskytovatel (s výjimkou osobního převzetí) nabízí, vrátí Poskytovatel Objednateli náklady na dodání zboží a věci ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží a věci. Objednatel nese náklady spojené s vrácením zboží a věci.

9.5

Odstoupí-li Objednatel, který je spotřebitel od smlouvy dle předchozího odstavce, s jejímž plněním na základě výslovné žádosti Objednatele začal Poskytovatel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Objednatel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Poměrná část sjednané ceny bude zahrnovat především náklady vynaložené Poskytovatelem v souvislosti rezervací a se zrušením rezervace. Mezi tyto náklady náleží i případné „stornopoplatky“ na straně subjektu, který pro Poskytovatele služby zajišťuje (tj. subdodavatele), a to bez ohledu na to, jak jsou tyto stornopoplatky ve smlouvě s tímto subjektem označeny. Za výslovnou žádost Objednatele o poskytování služeb je považováno i provedení rezervace v průběhu lhůty pro odstoupení.

9.6

Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do sedmi (7) dnů od skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

9.7

Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu se smlouvou, těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.

9.8

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Objednatel, který je spotřebitelem, odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv (i) o poskytování služeb, jestliže byly splněny se souhlasem Objednatele (ii) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele, (iii) na dodávku zboží upraveného podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu (zejm. v případě poukazu na splnění snu graficky upraveného na přání Objednatele), (iv) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Objednatel, který je spotřebitelem jejich originální obal, (v) na dodávku novin, periodik a časopisů, (vi) spočívajících ve hře nebo loterii, (vii) jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (viii) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Objednatel vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, (ix) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10. Reklamační řád

10.1

Nesplní-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může Objednatel (příp. Příjemce) uplatnit své právo na reklamaci služby u Poskytovatele. Reklamace musí být učiněna u Poskytovatele písemně (emailem nebo poštou) na webových stránkách Poskytovatele www.plnimesny.eu údajích uvedených bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta. V reklamaci musí Objednatel (příp. Příjemce) uvést veškeré skutečnosti, na základě, kterých dovozuje, že Poskytovatel nesplnil povinnosti z uzavřené smlouvy řádně a včas.

10.2

Poskytovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Objednatele (příp. Příjemce). Po uplynutí této lhůty má Objednatel i Příjemce, kteří jsou spotřebiteli, právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.

10.3

Poskytovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Poskytovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace Poskytovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Dokument pro reklamace

11. Ochrana a nakládání s osobními údaji

11.1

Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Objednatele i Příjemce ve smyslu příslušných zákonných ustanovení a ustanovení tzv. „GDPR“. Veškeré osobní údaje jsou využívány výhradně pro potřeby poskytnutí nebo zprostředkování služeb Poskytovatelem a vystavení Poukazu na zážitek splnění snu a nejsou poskytovány třetím osobám pro jejich účely. Výjimkou je poskytnutí osobních údajů dodavateli jednotlivých snu. Jedná se o osobní údaje nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvě.

11.2

Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob využívání poskytovaných služeb by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.

11.3

Objednatel i Příjemce výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty.

11.4

Objednatel i Příjemce jsou povinni neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

12. Autorská práva

12.1

Webové stránky provozovatele www.plnimesny.eu jsou autorským dílem Martina Havelky (www.webdilna.com) i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k webovým stránkám provozovatele www.plnimesny.eu, včetně jejich obsahu, ilustrací, textu a zveřejněných fotografií.

12.2

Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nelze obsah webových stránek Poskytovatele www.plnimesny.eu, včetně ilustrací, textu, zveřejněných fotografií, jakož i logo a obchodní známku Poskytovatele uchovávat, upravovat, šířit ani k nim vykonávat jiná majetková práva.

12.3

 • Objednatel – je právnická či fyzická osoba, která na základě objednávky na webu www.plnimesny.eu uzavřením obchodního vztahu a kupní smlouvy kupuje audiovizuální dílo pro sebe nebo příjemce. Které bude následně zasláno přes službu jako je www.uschovna.cz nebo www.dropbox.com.
 • Poskytovatel – je fyzická osoba podnikající na území Česka, která zprostředkovává zboží, služby a audiovizuální produkce.
 • Příjemce – může být jak objednatel, tak obdarovaný (jedná se o třetí stranu), pro koho je jednotlivý sen určen. Příjemce obdrží poukaz na splnění snu, dle kategorie a výběru.
 • Subdodavatel – je právnická či fyzická osoba, která poskytuje svoje služby na základě smlouvy o zprostředkování. Jedná se o sportovní osobnost na poli bojových umění a sportů.
 • Objednávka snů – je výběr jednotlivých položek snů zprostředkovaných na webu www.plnimesny.eu
  • Bronzový sen – podpisová karta (hmotný dar)
  • Stříbrný sen – soukromé video nebo soukromý hovor (nehmotný dar – audiovizuální dílo)
  • Zlatý sen – individuální osobní trénink ( hmotný i nehmotný zážitek )
  • Platinový sen – všechny předcházející sny
 • Audiovizuální dílo či jiné autorské dílo – je podle § 2 Autorského zákona vytvořeno subdodavatelem na základě přání splnění snu.

12.4.

Objednatel bere na vědomí, že audiovizuální dílo je autorským dílem dle § 2 Autorského zákona a Poskytovatel uděluje objednateli, nebo obdarovanému pouze výhradní licenci k užití. Ani jeden (objednatel) či druhý (obdarovaný) nejsou oprávnění, jakkoliv nakládat s tímto dílem a dále ho šířit.
Především elektronickou cestou a sociálními médii. Dále nesmí, jakkoliv zasahovat, upravovat, přetvářet obsah, měnit zvuk atd. Pokud tak bude učiněno a nakládáno v rozporu s licencí, bere Objednatel na vědomí, že poskytovatel či subdodavatel budou trvat na náhradu škody a újmy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v uzavřené smlouvě a v těchto obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem.

13.2

Smluvní strany uzavřené smlouvy se dohodly, že všechny spory, které by mohly vzniknout z uzavřené smlouvy, nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Toto ustanovení se vztahuje pouze na smluvní strany, které jsou podnikateli. V případě, že jednou ze smluvních stran je spotřebitel, jsou k rozhodování sporů příslušné obecné soudy České republiky.

13.3

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13.4

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2021.